[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

PL 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel: 0-42 677 69 39, 0-42 677 69 49

Tytuł  badania:

Ocena częstości występowania polimorfizmu receptora glikokortykosteroidowego w populacji polskiej i jego rola w etiopatogenezie ciężkiej steroidoopornej astmy oskrzelowej.

Szanowni Państwo !

Projekt badawczy skierowany jest do pacjentów chorujących na astmę oskrzelową, w szczególności na ciężką i oporną na standardowe leczenie. Jego celem jest identyfikacja genetycznych uwarunkowań ciężkiej astmy (polimorfizm receptora glikokortykosteroidowego) i genetycznych uwarunkowań oporności na stosowane leczenie (steroidooporność pacjentów chorujących na ciężką astmę). Badania nad polimorfizmem (zmienność zapisu genetycznego spotykana w ludzi z częstością, która może oznaczać podatność na pojawienie się choroby, lub decydować o ciężkości jej przebiegu) receptora dla glikokortykosteroidów stosowanych w leczeniu ciężkiej astmy oskrzelowej, zostaną poszerzone o czynniki środowiskowe, celem określenia, czy steroidooporność w ciężkiej astmie jest wynikiem uwarunkowań genetycznych (polimorfizm), czy też zjawiskiem wtórnym do działania czynników zewnętrznych. Stwierdzenie związku pomiędzy badanymi zmiennymi umożliwi przybliżenie poznania czynników etiopatogenetycznych ryzyka rozwoju steroidooporności u pacjentów z ciężką astmą oraz pozwoli na skuteczne leczenie ciężkiej astmy oskrzelowej poprzez zastosowanie adekwatnych dawek glikokortykosteroidów w stosunku do oporności na steroidy.

Dzięki określeniu częstości występowania polimorfizmu będzie możliwy do przeprowadzenia screening pacjentów pod kątem rokowania, a także można będzie identyfikować tych o większym ryzyku wystąpienia ciężkiej astmy i od początku bardziej intensywnie ich leczyć. Lepsza kontrola farmakologiczna przyczyni się w istotny sposób do zmniejszenia liczby dni hospitalizacji z powodu astmy, zmniejszenia śmiertelności z powodu astmy, zmniejszenia liczby osób niezdolnych do pracy zawodowej z powodu astmy oraz do wzrostu stosowania leków przeciwzapalnych w stosunku do leków objawowych. Właściwe leczenie pacjentów z astmą  oskrzelową zmniejszy liczbę chorych z ciężką niekontrolowaną  astmą oskrzelową, zapobiegać będzie powikłaniom choroby i stosowanej terapii oraz zmniejszy całkowite koszty opieki nad chorymi na astmę.

Badanie przeprowadzane jest w oparciu o krew żylną, dlatego poproszeni zostaną  Państwo o wyrażenie zgody na jej pobranie. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę podczas badania zostanie od Pani/Pana pobrana niewielka próbka krwi żylnej ( 2 - 10 ml ). Procedura pobrania krwi nie różni się od standardowego pobrania krwi np. do badań okresowych. Z otrzymanej próbki krwi zostanie wyizolowane DNA, które będzie zamrożone celem wykonania dalszych analiz naukowych określonych w tytule badania. Podczas pobierania krwi może Pani/Pan pojawić się niewielkie osłabienie. Omdlenia są bardzo rzadkie. W okolicy wkłucia może pojawić się niewielkie zasinienie. Badania będą prowadzone in vitro, czyli w laboratorium na krwi.

Zdarza się, że celem uzupełnienia dotychczasowej dokumentacji medycznej mogą zostać poproszenie Państwo o wykonanie spirometrii lub punktowych testów skórnych alergologicznych (testy są bezpieczne, a najczęstsze powikłanie to rozległa reakcja miejscowa) w sytuacji ich braku lub niemożności interpretacji wyników.

Badania przeprowadzane są przez personel uspołecznionej służby zdrowia, pracownicy są ubezpieczeni od  odpowiedzialności cywilnej.

Zdarza się, że część informacji nie zostaje zebrana podczas przeprowadzania badania i zaistnieje konieczność ponownego skontaktowania się z Panią/ Panem w celu uzupełnienia informacji (kontakt telefoniczny lub wizyta u lekarza).

Materiał  uzyskany od Pani/Pana zostanie oznakowany w sposób uniemożliwiający  identyfikację danych personalnych przez osoby niepowołane. Istnieje możliwość, że wyniki badań zostaną opublikowane w jednym z czasopism naukowych. Sposób ich publikacji nie będzie umożliwiał  identyfikacji pacjentów.

Jeżeli powyższe informacje wydają się Pani/Panu niepełne lub ma Pani/Pan inne wątpliwości i pytania, zostaną one wyjaśnione przez przeprowadzającego badanie.  

Wszystkie uzyskane wyniki oznaczeń będą  Państwu udostępnione na życzenie wraz z odpowiednim objaśnieniami.

W czasie badania będziecie Państwo mogli stale kontaktować  się z lekarzem prowadzącym badanie, któremu należy też  zgłaszać wszystkie niepokojące Państwa objawy, gdyby się  pojawiły.

Udział  w badaniu jest dobrowolny, istnieje możliwości  wycofania się  z badania  na każdym etapie jego trwania z prawem dalszego leczenia w tej  samej klinice lub poradni.

Wszystkie uzyskane informacje od Państwa przetwarzane będą  wyłącznie na potrzeby prowadzonego badania i nie będą  udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe mają  charakter poufny ( zgodnie z Ustawą z dn. 29. 08. 97 roku o Ochronie Danych Osobowych  Dz. Ust. nr. 133 poz. 883).

Projekt realizowany jest w jednostkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, tj. w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Zakładzie Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które to posiadają  ubezpieczenie na swoją działalność.

Protokół badania został zaaprobowany przez Komisję  Bioetyczną przy Uniwersytecie  Medycznym w Łodzi (Nr zgody: RNN/133/09/KE z 12 maja 2009r wraz z poprawkami).   

Szczegółowych informacji o projekcie i realizowanych procedurach medycznych udziela Koordynator badania lek. Michał  Panek (Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź,   
ul. Kopcińskiego 22, tel.: 0-42 677 69 39, 0-42 677 69 49, 0-509 765 847, e-mail:
michal.panek@pta.med.pl). 

 

Kierownik badania

Podpis prof. Piotr Kuna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna 

 

Główny badacz

Podpis lek. med. Michał Panek

Lek. med. Michał Panek


Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525