[PTA]
STRONA GŁÓWNA   O PTA   KONTAKT    RSS   

Deklaracja Brukselska

W 2006 roku w Parlamencie Europejskim odbył się szczyt ekspertów zajmujących się astmą „Summit for Change in Asthma Management”, który zakończył się przygotowaniem tzw. Deklaracji Brukselskiej. W spotkaniu tym uczestniczyli politycy, klinicyści, specjaliści w zakresie prawnych regulacji farmaceutycznych oraz przedstawiciele organizacji pacjentów. Zwołano je w celu omówienia sytuacji epidemiologicznej, prewencji rozwoju astmy i próbie wyrównania szans dostępu do leczenia mieszkańców Unii Europejskiej. Deklaracja tego szczytu zawiera 10-punktowy plan poprawy sytuacji w Europie w zakresie opieki nad chorymi na astmę. Kierowana jest do polityków odpowiedzialnych za politykę zdrowotną, osób odpowiedzialnych za organizację opieki zdrowotnej oraz lekarzy i pacjentów. Zaleca ona państwom członkowskim Unii tworzenie zintegrowanych programów postępowania w przypadku astmy. Polskim owocem Deklaracji jest Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy POLASTMA.

 

SZCZYT W SPRAWIE ZMIAN W PODEJŚCIU DO ASTMY OSKRZELOWEJ

Deklaracja z Brukseli

10 punktów działania

 

Znaczący element dla zdrowia publicznego
Wsparcie decyzyjne
Wkład w rozwój nowych badań
Poziom opieki przeciwastmatycznej
Organizacja opieki
Profilaktyka
Zaangażowanie innych instytucji w osiągnięcie celów Deklaracji

Znaczący element dla zdrowia publicznego

1. Wszystkie osoby i instytucje muszą uznawać astmę za znaczącą dla zdrowia publicznego kwestię i co za tym idzie, uczynić opiekę przeciwastmatyczną jednym z priorytetów polityki zdrowotnej.

Wsparcie decyzyjne

2. Instytucje tworzące politykę zdrowotną oraz organizacje profesjonalne, włączając w to również europejskie stowarzyszenia pacjentów, są zobowiązane do reakcji na poszerzające się zrozumienie astmy, włączając w to uznanie tego schorzenia za oddechową manifestację systemowych procesów zapalnych.

3. Środowiska medyczne, prowadzone przez Towarzystwa Naukowe, muszą zapewnić swą dynamiczną reakcję na ostatnie doniesienia naukowe, dowodzące innego przebiegu astmy u dorosłych, dzieci i niemowląt oraz różnych grup etnicznych, a co za tym idzie, sposób prowadzenia chorych niekoniecznie może być ekstrapolowany z jednej grupy pacjentów do innych grup. Prowadzone badanie oraz publikowane zalecenia muszą uwzględniać tę specyfikę.

4. Powinno doprowadzić się do natychmiastowej aktualizacji Wskazówek Regulacyjnych Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA) na temat astmy, co jest niezbędnym krokiem na drodze zapewnienia, że poziom diagnostyki i leczenia astmy odpowiada najnowszym odkryciom naukowym, doświadczeniom – klinicznym i z codziennej praktyki oraz, że odpowiednie organizacje narodowe, w tym organizacje pacjentów, będą włączone w proces bieżącego aktualizowania zaleceń w zakresie prowadzenia astmy, tak u dorosłych, jak i dzieci, jak również zapewnienie włączenia tych zaleceń do codziennej praktyki.

Wkład w rozwój nowych badań

5. Zalecenia powinny nadal opierać się na wynikach tradycyjnych, randomizowanych badań klinicznych w przypadkach, kiedy wnoszą one nowe elementy; jednakże dodatkowo powinno się poszukiwać wskazówek z innych badań, takich jak studia w zakresie ekonomiki zdrowia i badania następstw zdrowotnych, które opierają się na ocenie szerzej dobranej liczby punktów końcowych oraz większej liczbie pacjentów. Prace te lepiej oddają bowiem atmosferę „prawdziwego życia” w zakresie opieki nad chorymi i ich rodzinami, także poprzez badania poświęcone specjalnie dzieciom / niemowlętom.

6. Fundatorzy badań na poziomie narodowym oraz ogólnoeuropejskim powinni rozważyć umożliwienie nowych badań, które pomogą odpowiedzieć na pytania o wpływ chorób współistniejących na astmę, o sposoby promowania dobrych praktyk w zakresie optymalnego leczenia, zarówno ze strony profesjonalistów, jak i pacjentów, a także postępów w kwestii opieki skoncentrowanej na pacjencie, skutecznej strategii przeciwdziałania oraz badań chorobowości.

Poziom opieki przeciwastmatycznej

7. Twórcy polityki zdrowotnej, politycy, klinicyści oraz inne gremia (włączając te reprezentujące perspektywę i opinie pacjentów) są zobowiązane do zbadania różnic w opiece przeciwastmatycznej w obrębie Europy i rozgraniczyć wyraźnie to, co wiąże się z normalnymi odstępstwami wynikającymi z różnic w systemach opieki zdrowotnej czy różnic kulturowych, a tymi odstępstwami, które można zredukować dzięki ustaleniu sposobów postępowania poprawiających organizację ochrony zdrowia i praktykę kliniczną oraz przyczyniać się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie potrzeb pacjentów z astmą i alergią.

Organizacja opieki

8. Programy narodowe powinny skłaniać do takiej organizacji opieki zdrowotnej, aby ludzie z astmą mogli aktywnie w niej uczestniczyć oraz dokonywać świadomych wyborów w kwestii opieki. Unia Europejska i jej agendy narodowe muszą usprawnić swoje mechanizmy czujności na zdarzenia niepożądane związane z farmakologią i stosowaniem leków w astmie dla zapewnienia, iż leki są stosowane właściwie, oraz że potencjalne kwestie ryzyka związanego z działaniem tych leków są szybko i jasno rozpoznawane, komunikowane i monitorowane.

Profilaktyka

9. Unia Europejska oraz rządy narodowe są obowiązane współpracować z innymi instytucjami w celu zmniejszania wpływu na przebieg astmy takich czynników jak palenie tytoniu, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia w szkołach, miejscach dziennej opieki, miejscach pracy oraz w domach, a także wszelkich innych czynników środowiskowych mogących wywołać lub pogorszyć objawy astmy.

Zaangażowanie innych instytucji w osiągnięcie celów Deklaracji

10. Programy narodowe powinny ustalić cele dla wszystkich ciał włączonych w proces opieki zdrowotnej. W skład tych celów wchodzą:

  • prowadzenie rejestrów pacjentów,
  • zmniejszenie liczby hospitalizacji i wizyt w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i / lub izbach przyjęć szpitali,
  • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników i uczniów chorych na astmę,
  • wspieranie stosowania narzędzi do indywidualnej oceny poziomu kontroli astmy i wykrywania przyczyn słabej kontroli również na poziomie indywidualnym (każdego pacjenta samodzielnie).

Do góry strony
© POLSKIE TOWARZYSTWO ALERGOLOGICZNE
Mapa StronyPolityka Prywatności
Ilość wizyt: 876525